Ihemba rya mbere ry’abarimyi b’ikawa ryarangiye kw’igenekerezo rya 25 Ruheshi 2018. Ni muri iyo ntumberokw’igenekerezo rya 20 Myandagaro 2018, ikinyamakuru UBUMWE cagendeye aho CMAC Murimawisangi ikorera kugira imenye ingene ihemba ry’abarimyi ryagenze. U

Mu Burundi eka no kw’isi, ivyigwa bitandukanye birerekana ko ari rwo rwinshi, ariko usanga rwugarijwe n’ibibazo bitandukanye ari ivyo kubura akazi n’ibindi. Iyo indwano iteye usanga arwaruka barushirwa imbere, rugakoreshwa mu bintu vy’ubugizi bwa nabi ariko bakibagira ko urwaruka haraho vyabonetse rwagiye rurahindura ibintu. Muri Afrika eka no mu Burundi, abarondeye intahe y’ukwikukira bari bakiri mu rwaruka. Mu Burundi, mu migambwe urwaruka rurakora cane mu kurondera amajwi ariko ivyirwa bitandukanye vyerekana ko urwo rwaruka rudaserukiwe bikwiye mu nzego zifata ingingo. Ni muri iyo ntumbero, ikinyamakuru UBUMWE cegere uwurongoye inama nkuru y’urwaruka, Evariste Nzosaba kugira amenyeshe ibiriko birakorwa kugira urwaruka ruserukirwe bikwiye mu nzego zifata ingingo.


Nzosaba yamenyesheje kw’ inama nkuru y’urwaruka ihurikiyemwo urwaruka ruri mu migambwe no mu mashirahamwe adaharanira ivya poritike. Yabandanije amenyesha ko mu nama nkuru y’urwaruka bahamagarira urwaruka gukora cane kuko arirwo rufise inguvu, rukerekana ko rushoboye hanyuma rukizerwa na bose. Nzosaba yamenyesheje ko mu Burundi urwaruka ruraserukiwe mu nzego zifata ingingo ariko ruronse ibibanza bisumbirije ivyo rufise ubu koba akarusho kuko iterambere ry’uno munsi rihagaze ku rwaruka. Inama nkuru y’urwaruka ngo bahimiriza urwaruka gukora kuburyo ibikorwa vyarwo bishimwa hanyuma amatora abaye abanyagihugu bakaruhunda amajwi.
Nzosaba yamenyesheje Ko abagize inama nkuru y’urwaruka bihaye ihangiro yo kwegera abanyeporitike kugira babamenyeshe ko bikwiye ko boza barashira imbere urwaruka iyo hageze ko batanga amazina yabashirwa mu nzego zifata ingingo kuko nabo bashoye. Yabandanije amenyesha ko basaba n’urwaruka ruri mu migambwe ko rwoza rurasaba ababarongoye ko n’imiburiburi muri za ntonde zugaye bahora bakora boza bararwibuka.
DSC-0005/ Uwurongoye Inama nkuru y’urwaruka, Evariste Nzosaba ariko aratanga ikiganiro.
Aline Kanyana